TERMES ET CONDITIONS (NéERLANDAIS)


Artikel 1 - Algemeen

1.1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder TerraPaviljoen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TerraPaviljoen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60895330.

1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TerraPaviljoen uitgebrachte offertes, alsmede op alle tussen TerraPaviljoen en opdrachtgever(s) en/of leveranciers van goederen gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door TerraPaviljoen te organiseren evenement.

1.3
Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een evenement of een reservering heeft gepleegd, dan wel degene in wiens naam TerraPaviljoen een evenement organiseert. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd.

1.4
Onder leverancier wordt verstaan: degene die al dan niet in de uitoefening van zijn bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt voor een door TerraPaviljoen te organiseren evenement.

1.5
Prestatie: alle (rechts-)handelingen, waaronder de (af-)levering van zaken en/of diensten danwel een deel daarvan, welke TerraPaviljoen op grond van een Overeenkomst verricht.


Artikel 2 - Werkingssfeer
2.1
De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met TerraPaviljoen of door het deelnemen aan een evenement van TerraPaviljoen.

2.2
Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever of leverancier prevaleren eerstgenoemde, tenzij TerraPaviljoen en de opdrachtgever / leverancier anders schriftelijk overeenkomen.

2.3
TerraPaviljoen is alleen gebonden aan wijzigingen en/of aanvullingen op de gesloten overeenkomst, als deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd.

2.4
Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen TerraPaviljoen en de opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.


Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van TerraPaviljoen aanvaardt en deze door TerraPaviljoen wordt bevestigd door een zogenoemde "bevestiging van boeking".

3.2
De natuurlijke persoon die namens een rechtspersoon, opdrachtgever of leverancier een overeenkomst aangaat is naast deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de gesloten overeenkomst voortvloeien.


Artikel 4 - Prijs
4.1
TerraPaviljoen behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. TerraPaviljoen is verplicht deze prijswijziging direkt aan de opdrachtgever mee te delen.

4.2
TerraPaviljoen hanteert 15% handlingfee bij het inhuren van derden als catering en party-verhuur.


Artikel 5 - Wijze van facturering en betaling
5.1
Bij het sluiten van de overeenkomst worden de totale kosten van het evenement door TerraPaviljoen begroot, 40% van het begrote bedrag incl. btw dient door de opdrachtgever te worden overgemaakt direkt na de boekingsbevestiging. Voor aanvang van het evenement moet aan TerraPaviljoen de overige 60% worden voldaan. Extra gemaakte kosten op het evenement zelf moet door beide partijen akkoord gegeven zijn middels een ondertekende bevestiging. Betaling van deze derde en laatste factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2
De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

5.3
De opdrachtgever die krachtens artikel 5.2 in verzuim verkeert, is aan TerraPaviljoen de wettelijke rente verschuldigd over het door TerraPaviljoen in rekening gebrachte bedrag, te vermeerderen met een direct opeisbare boete van twee procent per maand over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Daarnaast is de opdrachtgever alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke aan TerraPaviljoen verschuldigd.


Artikel 6 - Opdrachtwijzigingen
6.1
Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de opdrachtgever gemaakt voor het evenement, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht door middel van de in artikel 5.1 genoemde derde factuur.

6.2
Bedoelde wijzigingen dienen minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan TerraPaviljoen kenbaar te worden gemaakt en door TerraPaviljoen te worden geaccepteerd.

6.3
Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door TerraPaviljoen worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van het desbetreffende evenement.


Artikel 7 - Overmacht
7.1
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan TerraPaviljoen kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het algemeen maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt ook begrepen het geval dat TerraPaviljoen door een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.

7.2
Onder overmacht wordt verder onder meer, maar niet alleen verstaan:a. iedere bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking, ongeacht haar oorzaak;b. te late levering van e´e´n of meer leveranciers van TerraPaviljoen;

7.3
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van TerraPaviljoen opgeschort. Indien de periode van opschorting langer dan dertig dagen duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

7.4
Indien TerraPaviljoen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen of heeft voldaan, is TerraPaviloen gerechtigd het reeds uitgevoerde, dan wel het uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1
TerraPaviljoen is niet aansprakelijk voor enige schade aan zaken of personen van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld zijdens TerraPaviljoen.

8.2
Indien en voor zover Terrapaviljoen – om welke reden dan ook – aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

8.3
Er mogen niets worden geplakt/gemonteerd aan TerraPaviljoen zonder overleg. Schade ontstaan door plakwerk/montage zonder overleg wordt verhaald op de opdrachtgever.

8.4
De algemene ‘huishoudelijke’ handleiding van TerraPaviljoen mbt de werking van kasten, apparatuur, spots, vaatwasmachine, koeling, oven, haard en toiletten moet gelezen zijn bij gebruik door opdrachtgever. Schade door verkeerd gebruik wordt verhaald op de opdrachtgever. Voor gebruik worden alle punten doorgenomen dmv een ‘checklist’, die door beide partijen ter goedkeuring moet worden ondertekend.


Artikel 9 - Annulering van de overeenkomst
9.1
In alle gevallen van annulering is opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan gebruiker verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichting van gebruiker leiden. Indien de opdrachtgever de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk (waaronder mede wordt verstaan het terugbrengen van het aantal personen aan het evenement) wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

a.
Bij annulering  meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 10%; van de door TerraPaviljoen krachtens artikel 5.1 in rekening gebrachte bedrag (hierna te noemen: "de reserveringswaarde") aan haar te betalen.

a.
Bij annulering tussen twee maanden en meer dan een maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 50% van de reserveringswaarde aan TerraPaviljoen te betalen.

b.
Bij annulering tussen een maand en  veertien dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de reserveringswaarde aan TerraPaviljoen te betalen.

c.
Bij annulering tussen een maand en  veertien dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de reserveringswaarde aan TerraPaviljoen te betalen.

d.
Bij annulering tussen een maand en meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 85% van de reserveringswaarde aan TerraPaviljoen te betalen.

e.
Bij annulering zes zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan TerraPaviljoen te betalen.


Artikel 10 - Locatie
10.1
De Opdrachtgever zal er tijdig voor zorgdragen dat de prestatie door TerraPaviljoen kan worden geleverd op een verharde ondergrond van voldoende draagkracht mits anders schriftelijk is afgesproken.

10.2
Indien een prestatie geheel of gedeelte op een onverharde ondergrond dient te worden geleverd dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de plaatsing van bijvoorbeeld stalen rijplaten (of vergelijkbaar) met een minimale dikte van 10 mm, indien de ondergrond daartoe aanleiding geeft, e.e.a. ter beoordeling en goedkeuring van TerraPaviljoen.

10.3
Een locatie waarop een prestatie dient te worden geleverd dient nagenoeg vlak te zijn, een zekere helling van de locatie is toegestaan mits vooraf ter beoordeling aan TerraPaviljoen is voorgesteld en schriftelijk door TerraPaviljoen is geaccepteerd.


Artikel 11 – (Be)eindigen van de overeenkomst
11.1
Indien TerraPaviljoen het door haar conform artikel 5.1 in rekening gebrachte bedrag niet uiterlijk zeven dagen voor aanvang van het evenement heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de opdrachtgever overeenkomstig artikel 9 sub g gehouden is 100% van de reserveringswaarde aan TerraPaviljoen te voldoen, zonder dat TerraPaviljoen aan de opdrachtgever enige schadevergoeding is verschuldigd.

11.2
TerraPaviljoen heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te bee¨indigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming zou kunnen beschadigen.

11.3
Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is TerraPaviljoen gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de opdrachtgever is verschuldigd.


Artikel 12 – Klachtplicht
12.1
In geval van klachten omtrent de wijze waarop TerraPaviljoen uitvoering heeft gegeven aan het evenement, is de opdrachtgever gehouden om binnen vijf werkdagen na afloop van het evenement schriftelijk zijn klachten aan haar kenbaar te maken. Bij overschrijding van deze termijn, wordt TerraPaviljoen geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen.


Artikel 13 - Auteursrecht
13.1
Het auteursrecht en andere industrie¨le of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door TerraPaviljoen tot stand zijn gekomen blijven eigendom van TerraPaviljoen.


Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
14.1
Op alle offertes en overeenkomsten tussen TerraPaviljoen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2
Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.Privacyverklaring »